Novetats fiscals importants en l’exercici 2017

Recaptació i Ajornaments de Pagament. Modificacions incloses en la Llei 58/2003 de 17 de desembre.

Amb caràcter general, es procedeix a l’eliminació de la possibilitat d’ajornament o fraccionament de determinades obligacions tributàries. Aquesta mesura afecta a les liquidacions d’impostos mes habituals i que corresponen a la “Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT)”:

-Retencions i Pagaments a compte  (models 111, 115, 123, 130…)

-Pagaments fraccionats de l’Impost de societats (model 202)

-Impost sobre el Valor Afegit, IVA (model 303)

-Tampoc podran ser objecte d’ajornament o fraccionament les liquidacions tributàries confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.

Aquesta modificació és molt important, doncs en la pràctica suposa que no es podran ajornar les autoliquidacions habituals, i afectarà ja al 4rt trimestre de 2016 (liquidacions a presentar el mes de gener 2017).

Els ajornaments o fraccionaments els procediments dels quals s’hagin iniciat abans de l’1 de gener de 2017 es regiran per la normativa anterior a aquesta data fins a la seva conclusió.

.o.o.o.

Impost sobre el Valor Afegit IVA. Modificacions incloses en el Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre.

Per les empreses que tinguin liquidació mensual de IVA (grans empreses o les que estiguin incloses voluntàriament en el sistema de liquidació mensual -REDEME-), s’aplicarà obligatòriament a partir del segon semestre de 2.017, el sistema SII (Suministro Inmediato de Información). Es de suposar que hi haurà una implantació progressiva per a la resta de contribuents.

A la pràctica aquest sistema obliga a la presentació dels Llibres Registres per la Seu Electrònica de l’Agencia Tributària, en un termini molt breu (4 dies naturals) contats, en les factures emeses, a partir de la data d’expedició de la corresponent factura i de les factures rebudes, a partir de la data de recepció.

La implantació d’aquest sistema comporta altres modificacions. Per exemple la exoneració de presentació dels models 340 i 347 i l’ampliació en 10 dies el termini de presentació de les autoliquidacions.

El reial decret incorpora una disposició addicional en la qual s’estableix l’obligació a les persones o entitats per les quals és aplicable el nou sistema de llibres registres, de remetre els registres de facturació corresponents al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2017 abans de l’1 de gener de 2018.

 

Com sempre, quedem a la vostra disposició per a l’estudi de qualsevol cas concret.
L’equip de Gaesa

 

La intenció d’aquest escrit és informativa, dóna a conèixer l’opinió personal de l’autor o autors que signen i no significa cap aplicació de norma o jurisprudència. Pot correspondre a informació parcial de la normativa.

Associacions sense ànim de lucre

Aquest article s’elabora tenint en compte l’última modificació efectuada pel Reial decret llei 1/2015 sobre les obligacions fiscals de les Associacions i Entitats Sense Ànim de Lucre (ESAL), que ha restablert uns certs límits exempts a l’hora de presentar l’Impost de Societats. […]

Amortitzacions d’Actius a partir de 2015

La principal novetat és l’eliminació de les taules d’amortització actuals, que són substituïdes per una única taula simplificada de 33 elements, de millor aplicació pràctica, que caldrà utilitzar a partir de 2015 tant en els elements nous com en els adquirits abans de l’1-1-2015. […]

Reforma fiscal 2015 IRPF

El divendres 28-11-2014 es van aprovar diferents normes que conformen la reforma fiscal d’aplicació a partir de l’1-1-2015. En aquest primer artícle s’exposen les principals novetats pel que fa a l’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. […]

La banca al vostre abast

El banc és un proveïdor més de la nostra empresa. No ens subministra matèries primeres, però sí uns determinats serveis bàsics que necessitem i necessitarem durant tot el temps que el nostre projecte estigui actiu.

[…]

Benvinguts !

Tenim el plaer de presentar-vos la nova pàgina web de l’assessoria.

Hem dissenyat un format que, com podreu comprovar, prioritza la comoditat en la navegació, ja que s’ha estructurat a partir del tipus d’usuari que en fa la consulta. Creiem que aquesta és una característica innovadora que us […]