Reforma fiscal 2015 Impost de Societats i Iva

A continuació s’exposen les principals novetats pel que fa a L’IMPOST DE SOCIETATS I L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. El divendres 28-11-2014 es van aprovar diferents normes que conformen la reforma fiscal d’aplicació a partir de l’1-1-2015. 

Totes les mesures que es comenten en aquest article tenen diferents condicionants que no han estat detallats en benefici de la claredat de l’exposició. Caldrà estudiar sempre cada cas particular en l’aplicació de cada norma fiscal. No es tracta tampoc d’un informe exhaustiu, sinó que s’exposen les variacions més significatives.

IMPOST DE SOCIETATS

CONCEPTE D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Arrendament d’immobles. En ser l’arrendament d’immobles considerat activitat econòmica, queda suprimit el requisit de comptar amb un local exclusivament dedicat a aquesta gestió. Es manté el d’utilitzar, almenys, una persona empleada amb contracte i a jornada completa.

ENTITATS PATRIMONIALS
Figura de nova creació que considera ENTITAT PATRIMONIAL i, per tant, que no realitza una activitat econòmica, aquella que més de la meitat de l’actiu de la qual estigui constituïda per valors o que no estigui afecta a una activitat econòmica.

Aquestes entitats no podran aplicar-se els beneficis del règim d’EMPRESA DE REDUÏDA DIMENSIÓ.

AMORTITZACIONS
La principal novetat és l’eliminació de les taules d’amortització actuals i la seva substitució per una única taula simplificada, de millor aplicació pràctica, que caldrà aplicar a partir de 2015, tant en els elements nous com en els adquirits abans de l’1-1-2015.

DEDUCCIÓ PER PÈRDUES PER DETERIORAMENT
No seran deduïbles les pèrdues produïdes per deteriorament de valor de l’immobilitzat material, les inversions immobiliàries, l’immobilitzat intangible (inclòs el fons de comerç) i els valors representatius de deute.

Es manté la deducció per deteriorament d’existències i de crèdits i altres partides a cobrar.

DESPESES NO DEDUÏBLES
No seran deduïbles les despeses dels préstecs participatius. Les despeses per atenció a clients o proveïdors queden limitades a l’1% de la xifra de negocis.

Queda regulada la possibilitat de deducció de les retribucions a administradors i de personal d’alta direcció.
Desapareixen els coeficients d’actualització en cas de transmissió d’immobles, que corregien l’efecte de la inflació.

OPERACIONS VINCULADES
En les situacions en què la vinculació estigui definida en funció de la relació dels socis amb la societat, la participació caldrà que sigui igual o superior al 25%. Fins ara era del 5%.

Es modifica substancialment el règim de l’obligació de documentar i conservar aquest tipus d’operacions.

BASES IMPOSABLES NEGATIVES
Desapareix la possibilitat de compensar les bases imposables negatives acumulades de les societats adquirides que estiguin inactives o quasi inactives.

EXEMPCIÓ PER DOBLE IMPOSICIÓ
S’incorpora un règim d’exempció general per a participacions de més d’un 5%, tant en l’àmbit intern com l’internacional.

S’incorpora un règim d’exempció de dividends si la participació és superior al 5% i amb més d’un any de possessió.

RESERVA DE CAPITALITZACIÓ
S’eliminen la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i la deducció per inversió de beneficis,i queden substituïdes per la RESERVA DE CAPITALITZACIÓ:

-No tributarà aquella part del benefici que es destini a la constitució d’una reserva indisponible i que es mantingui durant un període mínim de 5 anys. Aquesta limitació temporal no comptarà en cas de l’existència de pèrdues comptables de l’entitat.

-El límit s’estableix en el 10% de la base imposable, i no és necessària la inversió del qual en cap actiu concret.

RESERVA D’ANIVELLAMENT
Es crea la possibilitat d’aplicar una reserva indisponible per compensar futures Bases Imposables negatives en un termini de 5 anys. S’estableix un límit del 10% del benefici.

És una mesura de diferiment de la tributació, ja que si no hi ha pèrdues, al cinquè any caldrà integrar-ne l’ import en la liquidació anual de l’Impost de Societats.

TIPUS DE GRAVAMEN
No hi ha modificacions per a les pimes, que continuen amb el tipus general al 25%.

Quant a la resta d’entitats, el tipus passa del 30% actual al 28% per a l’any 2015, i al 25% per a l’any 2016.

Es manté la tributació del 15% per a les entitats de nova creació durant el primer i segon períodes impositius que obtinguin beneficis.

IVA – IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
Passen a estar exempts d’aplicació de l’IVA els serveis d’atenció a nens en centres docents, en hores de menjador escolar o llars d’infants fora d’horari ordinari.

S’incrementa fins al 21% el tipus de l’adquisició d’equips mèdics i instrumental d’us veterinari, escàners, mobiliari hospitalari, etc.

Es redueix del 21% al 10% el tipus del comerç de flors i plantes vives.

Es modifiquen les regles de localització de determinats serveis com ara les telecomunicacions, la radiodifusió, la televisió i les prestacions de serveis per via electrònica (descàrregues), que es gravaran on estigui establert el destinatari, sigui o no empresari.

La modificació de la base imposable en casos de deutors en concurs de creditors, passa d’un termini d’1 a 3 mesos a partir de la publicació en el BOE. En altres casos de crèdits incobrables per a pimes, hi ha l’opció d’aplicar un termini de 6 mesos.

Possibilitat d’aplicació de la prorrata especial quan la diferència de les quotes deduïbles en un any natural, aplicant la prorrata general, excedeixi d’un 10%. Fins ara la diferència és d’un 20%.

S’amplien els supòsits d’aplicació de la regla d’inversió del subjecte passiu en revenedors de telefonia mòbil, ordinadors portàtils, plata i platí. Aquest sistema consisteix en el fet que l’obligat a liquidar l’IVA és el comprador del producte en lloc del venedor, tal com és en el sistema general.

L’equip de Gaesa

La intenció d’aquest escrit és informativa, dóna a conèixer l’opinió personal de l’autor o autors que signen i no significa cap aplicació de norma o jurisprudència.

Accés BOE Impost de Societats

Accés BOE IVA