Novetats fiscals importants en l’exercici 2017

Recaptació i Ajornaments de Pagament. Modificacions incloses en la Llei 58/2003 de 17 de desembre.

Amb caràcter general, es procedeix a l’eliminació de la possibilitat d’ajornament o fraccionament de determinades obligacions tributàries. Aquesta mesura afecta a les liquidacions d’impostos mes habituals i que corresponen a la “Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT)”:

-Retencions i Pagaments a compte  (models 111, 115, 123, 130…)

-Pagaments fraccionats de l’Impost de societats (model 202)

-Impost sobre el Valor Afegit, IVA (model 303)

-Tampoc podran ser objecte d’ajornament o fraccionament les liquidacions tributàries confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.

Aquesta modificació és molt important, doncs en la pràctica suposa que no es podran ajornar les autoliquidacions habituals, i afectarà ja al 4rt trimestre de 2016 (liquidacions a presentar el mes de gener 2017).

Els ajornaments o fraccionaments els procediments dels quals s’hagin iniciat abans de l’1 de gener de 2017 es regiran per la normativa anterior a aquesta data fins a la seva conclusió.

.o.o.o.

Impost sobre el Valor Afegit IVA. Modificacions incloses en el Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre.

Per les empreses que tinguin liquidació mensual de IVA (grans empreses o les que estiguin incloses voluntàriament en el sistema de liquidació mensual -REDEME-), s’aplicarà obligatòriament a partir del segon semestre de 2.017, el sistema SII (Suministro Inmediato de Información). Es de suposar que hi haurà una implantació progressiva per a la resta de contribuents.

A la pràctica aquest sistema obliga a la presentació dels Llibres Registres per la Seu Electrònica de l’Agencia Tributària, en un termini molt breu (4 dies naturals) contats, en les factures emeses, a partir de la data d’expedició de la corresponent factura i de les factures rebudes, a partir de la data de recepció.

La implantació d’aquest sistema comporta altres modificacions. Per exemple la exoneració de presentació dels models 340 i 347 i l’ampliació en 10 dies el termini de presentació de les autoliquidacions.

El reial decret incorpora una disposició addicional en la qual s’estableix l’obligació a les persones o entitats per les quals és aplicable el nou sistema de llibres registres, de remetre els registres de facturació corresponents al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2017 abans de l’1 de gener de 2018.

 

Com sempre, quedem a la vostra disposició per a l’estudi de qualsevol cas concret.
L’equip de Gaesa

 

La intenció d’aquest escrit és informativa, dóna a conèixer l’opinió personal de l’autor o autors que signen i no significa cap aplicació de norma o jurisprudència. Pot correspondre a informació parcial de la normativa.