Amortitzacions d’Actius a partir de 2015

La principal novetat és l’eliminació de les taules d’amortització actuals, que són substituïdes per una única taula simplificada de 33 elements, de millor aplicació pràctica, que caldrà utilitzar a partir de 2015 tant en els elements nous com en els adquirits abans de l’1-1-2015.

Els elements patrimonials que en períodes anteriors a l’1-1-2015 hagin tingut coeficients d’amortització diferents dels que els corresponguin en aplicació de la nova llei, s’amortitzaran durant els períodes impositius que quedin fins a completar la seva vida útil, d’acord amb la nova taula, sobre el valor net fiscal del bé existent a l’inici del primer període impositiu que comenci a partir de l’1-1-2015.

Els canvis en els coeficients d’amortització que es puguin originar amb l’entrada en vigor de la nova llei, es comptabilitzaran com un canvi d’estimació comptable. Per tant, si com a conseqüència de la nova amortització fiscal es modifica la comptable, els canvis s’aplicaran de forma prospectiva, és a dir, no es modificaran les amortitzacions anteriors, sinó solament les de l’exercici 2015 i següents. Aquest criteri, d’igualar les amortitzacions comptables i fiscals, evita l’aplicació dels ajustos en l’Impost de Societats.

És possible, com fins ara, demanar a l’Administració fiscal un Pla Especial d’Amortització.

Es mantenen els diferents sistemes tradicionals d’amortització, a part de les taules.

S’introdueix una nova LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ per a qualsevol entitat, per la qual es poden amortitzar lliurement elements de l’immobilitzat material nous, el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 euros, fins a un límit de 25.000 euros per exercici.

Una norma similar ja està establerta per a les entitats de reduïda dimensió, en les quals és possible amortitzar lliurement elements d’actiu el valor unitari dels quals no excedeixi de 600 euros, fins a un límit de 12.020,20 euros per exercici.

En les adquisicions d’actius nous entre l’1-1-2003 i el 31-12-2004, es podran continuar aplicant els coeficients màxims, multiplicats per 1,1.

Es mantenen les dues possibilitats d’amortització ràpida dels béns usats: o bé l’aplicació del doble del coeficient màxim de taules sobre l’import de compra actual, o bé l’aplicació del coeficient màxim sobre el preu inicial d’adquisició com a actiu nou.

A continuació reproduim la nova taula d’amortització aplicable a partir de l’exercici 2015:

Taula Amortitzacions 2015

Com sempre, quedem a la vostra disposició per a l’estudi de qualsevol cas concret.

L’equip de Gaesa

La intenció d’aquest escrit és informativa, dóna a conèixer l’opinió personal de l’autor o autors que signen i no significa cap aplicació de norma o jurisprudència. Pot correspondre a informació parcial de la normativa.