Associacions sense ànim de lucre

Aquest article s’elabora tenint en compte l’última modificació efectuada pel Reial decret llei 1/2015 sobre les obligacions fiscals de les Associacions i Entitats Sense Ànim de Lucre (ESAL), que ha restablert uns certs límits exempts a l’hora de presentar l’Impost de Societats.

Entitats subjectes a l’Impost de Societats (IS)

Recordem que fins al desembre de 2014, l’article 9.3 del Reial decret 4/2004 determinava uns supòsits d’exempció per a les associacions i permetia que algunes entitats no haguessin de presentar la declaració de l’impost si complien amb aquests tres requisits:

– Si els ingressos totals no superaven els 100.000 euros anuals.

– Si els ingressos procedents de rendes no exemptes sotmeses a retenció no superaven els 2.000 euros anuals.

– Si totes les rendes no exemptes obtingudes estaven sotmeses a retenció.

Doncs bé, amb la reforma de l’IS duta a terme per la nova Llei 27/2014, de 27 de novembre, havien desaparegut aquestes excepcions i el tractament fiscal era igual per a totes les entitats sense ànim de lucre (culturals, recreatives, de tercera edat, juvenils, etc.). Totes les entitats, sense excepció, estaven obligades a declarar la totalitat de les seves rendes. Aquesta reforma va comportar nombroses protestes i queixes.

Ara el Govern ha fet marxa enrere, i des de l’1-1-2015 s’han restablert uns límits exempts, pràcticament iguals als que estaven vigents fins al 31-12-2014, tret que els ingressos totals s’han rebaixat a 50.000 euros.

Així doncs, des de l’1-1-2015 no tenen obligació de presentar l’IS les entitats que compleixin els requisits següents:

– Si els ingressos totals no superen els 50.000 euros anuals.

– Si els ingressos procedents de rendes no exemptes sotmeses a retenció no superen els 2.000 euros anuals.

– Si totes les rendes no exemptes obtingudes estan sotmeses a retenció.

No obstant això, cal tenir en compte que, igual que succeïa abans de la reforma del 2014, qualsevol ESAL que obtingui rendes diferents de les abans esmentades estava i continua estant obligada a presentar l’impost; és a dir, qualsevol ESAL que exploti un bar, doni classes previ pagament, vengui o llogui material, celebri tómboles, rifes o actuacions, rebi subvencions per a activitats no exemptes, etc.

Obligacions que comporta la presentació de l’Impost de Societats i l’exercici d’activitats no exemptes

– Pel que fa a la comptabilitat, ja no es pot portar simplement un registre d’ingressos i despeses, sinó que és obligatori portar una comptabilitat de doble partida. Les entitats també han d’identificar a la comptabilitat els ingressos i despeses exempts i no exempts.

– L’IS funciona pel sistema d’autoliquidació mitjançant presentació telemàtica (model 200 de l’Agència Tributària). En la majoria dels casos, fer la declaració no comporta una despesa econòmica directa per a les entitats. Les que no tinguin activitat econòmica ni ingressos de rendes no exemptes no han d’ingressar res en concepte d’impost.

– En cas de beneficis de l’activitat econòmica, el tipus impositiu és del 25%.

– Cal donar-se d’alta de l’IAE (fins a un volum d’ingressos d’1.000.000 d’euros no hi ha quota a pagar).

– S’ha de tributar per IVA si l’activitat no està exempta d’aquest impost.

Rendes o ingressos d’una associació subjectes a l’Impost de Societats

Amb caràcter general i orientatiu, poden restar no subjectes a l’IS els ingressos següents –sempre com a resultat de la realització de les activitats indicades a l’objecte social:

– Quotes de socis, algunes subvencions (vegeu nota final) i aportacions fundacionals.

– Donacions.

– Rendiments de vendes d’actius immobilitzats (relacionades amb l’objecte social) sempre que es produeixi la reinversió per a l’objecte social de l’associació dins del termini establert.

Com a exemples de rendes o ingressos que sí estan subjectes a l’IS tenim:

– Els obtinguts per dur a terme cursos, conferències, activitats de formació, sortides, excursions, estades, vendes de qualsevol tipus (material esportiu o de divulgació, publicacions, etc.), patrocinis, entrades per a activitats esportives i utilització d’instal•lacions, algunes subvencions (vegeu nota final), prestació de qualsevol tipus de servei no inclòs en la quota d’associat i lloguer de material, cursets, etc., si es paguen a part de la quota d’associat.

– Els derivats dels elements que integren el patrimoni diferents dels esmentats en l’apartat anterior.

– El producte d’adquisicions i transmissions lucratives no relacionades amb el seu objectiu social.

– Els no relacionats amb l’objecte social de l’entitat i/o no reinvertits de la forma abans esmentada.

Les despeses deduïbles seran les que estiguin directament relacionades amb l’activitat subjecta.

Les despeses no deduïbles seran les que estiguin directament relacionades amb l’activitat exempta.

Les despeses comunes es podran deduir de forma proporcional als ingressos subjectes i exempts.

Presentació de l’Impost de Societats i període impositiu

Les associacions han de declarar i ingressar –si s’escau– una vegada a l’any l’IS mitjançant presentació telemàtica del model oficial.

Per efectuar la presentació farà falta que l’entitat disposi, al seu propi nom, d’un certificat o signatura digital de persona jurídica.

La nova Llei 27/2014 de 27 de novembre afecta els exercicis econòmics iniciats durant l’exercici 2015 i la presentació de l’impost s’ha de fer dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització de l’exercici econòmic de l’entitat.

L’associació no ha de modificar l’exercici econòmic de la seva comptabilitat (anual o per temporades esportives o cursos escolars). El període impositiu de referència per a la declaració de l’IS coincidirà amb el de l’exercici econòmic fixat per l’assemblea de cada entitat, que ha de figurar als estatuts i ha d’haver estat comunicat a l’administració tributària.

Les entitats que tenen un exercici econòmic d’any natural (de gener a desembre) han de portar la comptabilitat de gener a desembre de 2015 i presentar l’impost de l´1 al 25 de juliol de 2016.

Les entitats que tenen un exercici econòmic per temporada (de setembre a agost), han de portar la comptabilitat de setembre de 2015 a agost de 2016, del primer exercici econòmic iniciat a 2015 (l’exercici iniciat al setembre de 2014 no es veu afectat), i han de presentar l’impost de l’1 al 25 de març de 2017.

Subvencions

Si las subvencions que perceben les ESAL són per finançar les activitats pròpies del seu objecte social, estan exemptes de tributació i formen part del límit de 50.000 euros d’ingressos.

En cas contrari (és a dir, que subvencionin activitats no exemptes, cas majoritari) tributaran com a rendes no exemptes; com que no tenen retenció s’han de declarar a l’IS (tal com s’havia de fer fins ara, la reforma de 2014 no ha modificat res quant a això) i en tot cas tributar per IVA i declarar l’IAE si s’escau.

José M Paños Pascual
Advocat i gestor administratiu.

Com sempre, quedem a la vostra disposició per a l’estudi de qualsevol cas concret.
L’equip de Gaesa

La intenció d’aquest escrit és informativa, dóna a conèixer l’opinió personal de l’autor o autors que signen i no significa cap aplicació de norma o jurisprudència. Pot correspondre a informació parcial de la normativa.